Audyty bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne. Bezpieczeństwo pracowników, majątek trwały zgromadzony przez lata działalności firmy są wartościami wystawionymi na niebezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Doskonałe wyniki handlowe, rozpoznawalna marka, przeszkolony personel, lojalność i uznanie klientów są wartościami, które trzeba chronić. Niezmiernie istotnym elementem działań zwiększających bezpieczeństwo jest możliwość jego zagwarantowania siłami własnymi, a fakt uzmysłowienia sobie istniejących zagrożeń jest podstawą do ich eliminacji. Podstawą efektywnego i bezpiecznego działania firm o podwyższonym stopniu ryzyka jest wiedza o stanie chroniących je systemów technicznej ochrony mienia (systemy alarmowe, telewizji użytkowej, kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, mechanika sejfowa i skarbcowa, itp.), a także ocena skuteczności działania ochrony fizycznej. Audyt bezpieczeństwa jest procesem analitycznym, realizowanym przez zespół naszych ekspertów. Ma on na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa i jest oparty o procedury oceny, dostosowywane do specyfiki i potrzeb Klienta. Dzięki audytowi uzyskujemy pełne i aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa badanej firmy.

            Proponujemy Państwu przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w następujących zakresach:

w zakresie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa – oferujemy:

 1. analizę stanu faktycznych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych) obiektu,
 2. ocenę infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,
 3. ocenę poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,
 4. ocenę stanu i zasad zabezpieczeń technicznych (mechanicznych i elektronicznych) obiektu,
 5. ocenę współdziałania komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 6. przeprowadzenie testów penetracyjnych (prowadzonych w dzień i nocą),
 7. analizę dokumentacji dotyczącej zasad ochrony obiektu, a w tym zgodność m.in. z:

–      planem ochrony z załącznikami,

–      dokumentacją dotyczącą technicznego zabezpieczenia obiektu,

–      planem graficznym obiektu,

–      dokumentacją określającą zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,

–      dokumentacją dotyczącą zasad militaryzacji obiektu,

–      regulaminem obiektu,

–      innymi uregulowaniami,

8.    badania na obecność podsłuchów.

w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego – oferujemy sprawdzenie tego obszaru według scenariusza, który zakłada ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa gromadzonej, przetwarzanej
i chronionej informacji na bazie udoskonalonej wersji dokumentu Information Technology Security Evaluation Crirteria (ITSEC). Audyt w tym zakresie można podzielić na:

 1. analizę krytyczną stanu zabezpieczeń (w tym Polityki bezpieczeństwa informacyjnego) wraz ze wskazaniem zalecanych zmian w istniejących procedurach bezpieczeństwa oraz harmonogramu ich wprowadzania,
 2. szkolenie (4 godziny) z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego dla pracowników wrazkompletem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej,
 3. testowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego,
 4. przygotowanie i uzgodnienie pisemnego raportu dotyczącego wyników przeprowadzonego audytu (bezpłatny dodatek do pkt. 1, 2, 3).

Oferta przewiduje 2 pobyty audytorów u Zleceniodawcy. Poszczególne wizyty poświęcone będą:

 • przedstawieniu metodyki audytu, określeniu dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia oraz uzgodnieniu harmonogramu audytu;
 • przeprowadzeniu wywiadu lokalnego wraz z analizą procedur, dokumentów i wdrożonych zabezpieczeń. Skanowanie sieci z punktu widzenia bezpieczeństwa programem diagnostycznym;
 • zapoznanie kadry kierowniczej z wynikami audytu. Szkolenie pracowników z obszaru bezpieczeństwa. Uzgodnienie treści ostatecznej wersji raportu o poziomie bezpieczeństwa informacyjnego.

W przypadku testowania wiedzy pracowników przewiduje się dodatkowy przyjazd.

Audyt nie przewiduje przekazania kopii norm (zabrania tego prawo).

w zakresie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – oferujemy:

1. Przegląd organizacji i warunków pracy – oględziny stanowisk pracy, rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za produkcję, jakość, magazynowanie oraz na temat procesów pracy:

–    część produkcyjna;

–    warsztat(y) utrzymania ruchu;

–    część magazynowa,

–    część biurowa,

2. Przegląd dokumentacji kadrowej pracowników – na przykładzie kilku wybranych akt osobowych sprawdzana jest zgodność tej dokumentacji z przepisami prawa (przy tym procesie konieczna jest obecność osoby, która ma prawo dostępu do dokumentacji kadrowej w każdym z zakładów), tj.:  teczki kadrowe w ilości odpowiadającej 10% obecnego stanu zatrudnienia w zakresie:

– szkolenie wstępne – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy,

– szkolenie okresowe BHP,

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zakładowym,

– oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym,

– oświadczenie o zapoznaniu się z informacja ta temat równego traktowania,

– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zakresie obowiązków na danym stanowisku,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zatrudnienia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcjami BHP lub dokument równoważny,

(Teczki wybierają audytorzy w związku z tym prosimy o przygotowanie listy imiennej pracowników wraz z zajmowanymi stanowiskami).

3. Przegląd pozostałej dokumentacji, którą pracodawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zgodnie z innymi wymogami prawa, m.in. rejestry, ocena ryzyka na stanowiskach pracy, wykazy, regulaminy, itp.

–      rejestr wypadków przy pracy,

–      rejestr chorób zawodowych,

–      ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

–      książka obiektów budowlanych,

–      poświadczenie z przeglądów kominiarskich,

–      poświadczenie z przeglądów gaśnic i hydrantów,

–      poświadczenie z okresowych pomiarów elektrycznych,

–      regulamin pracy,

–      wykaz prac wzbronionych kobietom,

–      wykaz prac w dwie osoby,

–      wykaz prac niebezpiecznych,

–      instrukcje bhp do procesów pracy oraz do obsługi maszyn i urządzeń,

–      instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

–      wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,

–     rejestr chemii używanej  w zakładzie pracy,

–  rejestr czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy wraz a aktualnymi wynikami pomiarów środowiska pracy,

–      regulamin przydziału odzieży roboczej,

–      dokumentacja techniczna oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń.

Dodatkowe usługi w zakresie BHP:

–      kontrola terminowości wykonywania badań okresowych z zakresu medycyny pracy, przydziału dla pracowników okularów korygujących wzrok, odzieży i obuwia ochronnego,

–      audyt poprawności dokumentacji i rozwiązań praktycznych pod kątem BHP w firmie,

–      kontrola i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

–      wykonanie oceny ryzyka zawodowego,

–      przegląd, wdrażanie, nadzór nad systemem HACCP,

–      wykonanie rejestru substancji niebezpiecznych,

–      szkolenia, nadzór, przygotowanie próbnej ewakuacji,

–      wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

–      przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego,

–      kontrole p.poż.,

–      uzupełnianie podręcznego sprzętu p.poż.,

–      uzupełnianie oznakowania p.poż. i bhp.

w zakresie ochrony przeciwpożarowej – oferujemy sprawdzenie i ocenę:

 1. kwalifikacji obiektu (jego elementów) do właściwej kategorii zagrożeń,
 2. odporności pożarowej i ogniowej obiektu (jego elementów),
 3. podziału na strefy pożarowe,
 4. dróg ewakuacyjnych,
 5. instalacji wodnej przeciwpożarowej,
 6. instalacji sygnalizacji pożaru,
 7. instalacji elektrycznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 8. elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia (mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe),
 9. dróg pożarowych,
 10. sprzętu ppoż. i oznakowania budynku,
 11. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innej dokumentacji z tego zakresu,
 12. przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia działania w przypadku zagrożenia pożarowego – w postaci alarmu treningowego.

w zakresie ochrony danych osobowych i administracji bezpieczeństwa informacji – oferujemy sprawdzenie i ocenę dokumentów:

 1. polityki bezpieczeństwa,
 2. instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
 3. upoważnień,
 4. klauzul informacyjnych,
 5. umów powierzenia,
 6. klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 7. zgłoszenia zbiorów do GIODO,
 8. raportów dotyczących naruszenia reguł ochrony danych itp.

Warunki realizacji audytu:

 1. Termin wykonania – do uzgodnienia – przy czym opracowanie pisemne z audytu do – max. 21 dni, od czasu zakończenia części kontrolnej. Czynności będą realizowane w uzgodnionych terminach – średnio 2/3 – krotna wizytacja (tj. 2/3 x po jednym dniu roboczym).
 2. Wykonanie właściwego audytu poprzedza dokonanie szczegółowych uzgodnień dotyczących jego zakresu i zasad realizacji oraz podpisanie umowy.
 3. Umożliwienie przez Zleceniodawcę uzgodnionego dostępu do dokumentacji, osób i samego obiektu.

 

Wszystkie powyższe usług firma BEST SOLUTIONS sp. z o.o. świadczy we współpracy z Instytutem Analizy Ryzyka Sp. z o.o.